Nuclear STKC
บทความปี
l
l
l
l
l

บทความ Nuclear STKC ปี 2551

ด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ (๔ เรื่อง)

27. โทคาแมก (Tokamak)
43. ความเสถียรของพลาสมา (Plasma stability)
84. Large Hadron Collider (LHC)
92. เชื้อเพลิงการหลอมนิวเคลียส (Nuclear Fusion Fuel)

ด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (๕ เรื่อง)

77. การใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

78. ความปลอดภัยของแท่งเชื้อเพลิงแบบ UZrH และ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยแบบ TRIGA

79. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประเมิน เทอร์มัลไฮดรอลิกของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

82. การจัดซื้อแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (ปปว-1/1) จำนวน 10 แท่ง

87. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (Research Reactor)

 

ด้านความปลอดภัย (๑ เรื่อง)

83. การดำเนินการด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ ของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ด้านการป้องกันรังสี (๔ เรื่อง)

89. การเปื้อนสารกัมมันตรังสี (1) การเปื้อนสารกัมมันตรังสีและการป้องกัน (Radioactive Contamination and Prevention)

90. การเปื้อนสารกัมมันตรังสี (2) การเฝ้าตรวจการเปื้อนสารกัมมันตรังสี (Radioactive Contamination Monitoring)

 91. การเปื้อนสารกัมมันตรังสี (3) การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี (Radioactive Decontamination)

93. การบรรจุหีบห่อและขนส่งกากต้นกำเนิดรังสีปิดผนึกซีเซียม-137 ที่ใช้ในงานรังสีรักษาระยะใกล้

 

ด้านการจัดการกากกัมมันตรังสี (๕ เรื่อง)

48. การจัดการกากกัมมันตรังสี (1) (Radioactive Waste Management)

49. การจัดการกากกัมมันตรังสี (2) หลักการพื้นฐานในการจัดการกากกัมมันตรังสี

50. การจัดการกากกัมมันตรังสี (3) การจำแนกชนิดของกาก

51. การจัดการกากกัมมันตรังสี (4) แหล่งกำเนิดของกากกัมมันตรังสี

52. การจัดการกากกัมมันตรังสี (5) ขั้นตอนพื้นฐานการจัดการกากกัมมันตรังสี

 

ด้านเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ (๙ เรื่อง)

12. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุในดินตะกอนจากทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์

18. ไอโซโทปของน้ำกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

20. ไอโซโทปเสถียรทางธรณีเคมี

21. การใช้เคมีของน้ำในการประเมินแหล่งน้ำ

24. เครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปของน้ำ

56. การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในเส้นด้ายไหมโดยเทคนิคนิวตรอนแอกติเวชัน

81. การโดปซิลิกอนด้วยการอาบนิวตรอน

86. การพัฒนาวิธีการแยกสารด้วยเครื่องเอชพีแอลซี (HPLC)

100. การบำบัดสารมลพิษโดยใช้เทคโนโลยี PHYTOREMEDIATION

 

ด้านวัสดุศาสตร์ (๖ เรื่อง)

9. ตัวดูดซับโลหะชนิดใหม่เตรียมโดยการใช้ลำอิเล็กตรอนเหนี่ยวนำปฏิกิริยา การเกิดพอลิเมอร์แบบต่อกิ่ง

31. อนุภาคนาโนของซีเรียมออกไซด์กับการลดมลพิษของเครื่องยนต์

32. การเตรียมอนุภาคนาโนของซีเรียมออกไซด์โดยวิธีไมโครอิมัลชัน

46. การทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์ ตอนที่ 1 เครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ [Polymer Characterization I: Differential Scanning Calorimeter (DSC)]

94. การเตรียมอนุภาคนาโนเงินที่ทำให้เสถียรโดยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ด้วยการฉายรังสีแกมมา Preparation of PVA Stabilized Silver Nanoparticles by Gamma Irradiation

99. ขั้วเชื่อมทังสเตนผสมทอเรียม Thoriated Tungsten Electrodes

 

อัญมณีและการฉายรังสีอัญมณี (๖ เรื่อง)

71.ไข่มุก (pearl)

72. มาทำความรู้จัก “แอนดีซีน (Andesine)”

73. สเกลความแข็งของโมส์ Mohs scale of hardness

74. ทัวร์มาลีน TOURMALINE

75. ชนิดของ “เพชร”

76. เทคโนโลยีการฉายรังสีอัญมณี

 

ด้านไอโซโทปรังสี (๘ เรื่อง)

35. เทคนีเชียม - เจเนอเรเตอร์ (The Technetium -99m Generator)

61. การผลิตสารไอโซโทปรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

62. Targeted therapy

63. การผลิตไอโซโทปรังสีมีอนาคต

64. การคำนวณหาความแรงรังสีของ 177Lu ที่ผลิตได้จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

65. การค้นพบเภสัชรังสีชนิดใหม่ในเพปไทด์กลุ่ม CPPs (Cell Penetrating Peptides)

66. ลักษณะของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1 ปรับปรุงครั้งที่ 1

67. โครงการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางกายภาพ

 

ด้านอาหารฉายรังสี (๑๕ เรื่อง)

3. แมลงที่พบในมะขามหวาน

6. สารอันตรายจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่อาหาร

13. การรักษาคุณภาพของเห็ดกระดุมด้วยรังสี

14. อาหารฉายรังสี : ความปลอดภัยต้องมาก่อน

15. การต้านทานรังสีของจุลินทรีย์ในอาหาร

33. ทุเรียน (Durian)

34. กินอยู่อย่างไรจึงปลอดภัยและทันโลก

85. รังสีในอาหาร

101. ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

102. กล้วยกวนฉายรังสี Banana Candy

103. กล้วยตากฉายรังสี Dried Banana with Honey

104. กล้วยเล็บมือนางฉายรังสี Dried banana

105. กล้วยอบเนยฉายรังสี Crispy Banana

106. ขนมปังขาไก่ฉายรังสี Salty bread stick

107. ทุเรียนกรอบฉายรังสี Crispy Durian

 

ด้านการควบคุมแมลง (๑ เรื่อง)

19. แมลงวันผลไม้ปัญหาระดับโลก

 

ด้านการกลายพันธุ์ (๔ เรื่อง)

4. แบคทีเรียทนรังสี

28. ความเสียหายต่อดีเอ็นเออันเกิดจากรังสี

36. มารู้จัก DNA Microsatellite กันเถอะ (ตอนที่ ๑)

53. มารู้จัก DNA Microsatellite กันเถอะ (ตอนที่ ๒)

 

ด้านพื้นฐานรังสี (๑๐ เรื่อง)

2. เบรมส์ชตราลุง* (bremsstrahlung)

5. การเสริมสมรรถนะยูเรเนียม (Uranium Enrichment)

22. ดิวเทอรอนและดิวเทอเรียม

23. ทริเทียม

25. ฟิสิกส์เบื้องต้นของรังสีเอกซ์ (1)

37. เทคโนโลยีนิวเคลียร์

68. ห้องหมอก CLOUD CHAMBER

69. ห้องหมอกแบบการแพร่ DIFFUSION CLOUD CHAMBER

70. ห้องฟอง BUBBLE CHAMBER

88. พอโลเนียม (Polonium)

 

เกร็ดประวัติศาสตร์นิวเคลียร์ (๕ เรื่อง)

7. หลอดรังสีแคโทด (ซีอาร์ที)

8. การค้นพบรังสีเอกซ์

10. การค้นพบอิเล็กตรอน

17. การค้นพบรังสีแกมมา การค้นพบอันแสนอาภัพ

26. โนเบลฟิสิกส์ 1938: ความผิดพลาดโดยซื่อของแฟร์มี

 

ปกิณกะนิวเคลียร์ (๖ เรื่อง)

1. อะตอมมีน้ำหนัก

11. เซเรนดิพิตีกับการค้นพบทางนิวเคลียร์

29. รายชื่อนักวิทยาศาสตร์และผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับ อะตอม รังสี และนิวเคลียร์

30. รังสีในบุหรี่

55. นานานามของอะตอม

80. การตั้งชื่อสำหรับธาตุที่มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 100

 

หนังสือแปล (๑๘ ตอน)

38. อะตอมเพื่อนของเรา (1) อารัมภบท

39. อะตอมเพื่อนของเรา (2) บทที่ 1 อะตอมในทุกที่

40. อะตอมเพื่อนของเรา (3) บทที่ 2 อนุภาคที่เล็กที่สุด

41. อะตอมเพื่อนของเรา (4) บทที่ 3 ทรรศนะใหม่ ๆ

42. อะตอมเพื่อนของเรา (5) บทที่ 4 ความลับของสสาร

44. อะตอมเพื่อนของเรา (6) บทที่ 5 แพตเทิร์น
45. อะตอมเพื่อนของเรา (7) บทที่ 6 คดีที่ขาดเบาะแส

57. อะตอมเพื่อนของเรา (8) บทที่ 7 อะตอมขณะก่อคดี

58. อะตอมเพื่อนของเรา (9) บทที่ 8 โลหะมีชีวิต!

59. อะตอมเพื่อนของเรา (10) บทที่ 9 รังสีที่เผยพิรุธ

60. อะตอมเพื่อนของเรา (11) บทที่ 10 E=mc2

95. อะตอมเพื่อนของเรา (12) บทที่ 11 จ่อยิงอะตอม

96. อะตอมเพื่อนของเรา (13) บทที่ 12 ทำไมอะตอมจึงโตนัก?

97. อะตอมเพื่อนของเรา (14) บทที่ 13 เหยื่อที่หาเจอตัวยาก

98. อะตอมเพื่อนของเรา (15) บทที่ 14 อะตอมแบ่งแย

108. อะตอมเพื่อนของเรา (16) บทที่ 15 พรแรกของเรา พลังงาน!

109. อะตอมเพื่อนของเรา (17) บทที่ 16 พรที่สองของเรา อาหารและสุขภาพ

110. อะตอมเพื่อนของเรา (18) บทที่ 17 พรที่สามและสุดท้าย

 

ข่าว (๓ เรื่อง)

16. ภัยจากเหมืองถ่านหิน (Coal mining dangers)

47. ข้อมูลนิวเคลียร์ (Nuclear Data)

54. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียอาคเนย์และแปซิฟิก เรื่องการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แร่ และถ่านหิน โดยใช้ระบบวิเคราะห์เชิงนิวคลีออนิกส์และสารกัมมันตรังสีตามรอย